ستاد انتخاباتي آقاي اردشير مطهري از برگزاري همايش فرهنگيان و دانشگاهيان امروز يكشنبه ساعت ۱۷ در سالن سينما ابريشم گرمسار خبر داد.

IMG_20160219_141038_edit

ستاد انتخاباتي آقاي اردشير مطهري از برگزاري همايش فرهنگيان و دانشگاهيان امروز ساعت ۱۷ در سالن سينما ابريشم گرمسار خبر داد. ادامه مطلب »