اردشير مطهري : اشتغال پايدار جوانان اولويت يك ماست .

IMG_20160223_135136

گزيده اي از سخنان آقاي اردشير مطهري در همايش ۳ اسفند با جوانان شهرستان در محل سينما ابريشم گرمسار اردشير مطهري : اشتغال پايدار جوانان اولويت يك ماست . اردشير مطهري : جوانان اميد شهرمان هستند .آمده ام براي جوانان     ادامه مطلب »