ملاك هاي انتخاب اصلح از ديدگاه رهبر معظم انقلاب:اگر نماينده اي در دل خود به آرمانهاي حضرت امام(ره) اعتقادي نداشته باشد ، اشغال اين پست براي او حرام است.

IMG_20160218_150139

ملاك هاي انتخاب اصلح از ديدگاه رهبر معظم انقلاب: اگر نماينده اي در دل خود به آرمانهاي حضرت امام(ره) اعتقادي نداشته باشد ، اشغال اين پست براي او حرام است. ادامه مطلب »