ستاد انتخاباتي آقاي اردشير مطهري از برگزاري همايش و سخنراني در محل سينما ابريشم گرمسار امروز دوشنبه ساعت ۱۸:۴۵ الي ۱۹:۴۵ خبر داد .

18

ستاد انتخاباتي آقاي اردشير مطهري از برگزاري همايش و سخنراني در محل سينما ابريشم گرمسار امروز ساعت ۱۸:۴۵ الي ۱۹:۴۵ خبر داد . ادامه مطلب »